close
تبلیغات در اینترنت
roz-joke
loading...

رز جوک

حموم رفتن دهه شصتيا اولش ميرفتيم تو حمومي كه نه آب سردش معلوم بود نه گرمش يهو آب ميشد ٢٠ درجه زير صفر يه وقتا هم ٦٠ درجه بالا صفر بعد مادر گرامي ...

T∂ بازدید : 14 شنبه 22 آذر 1393 نظرات ()

اى کسانى که مشروب ميخوريد
قليون ميکشيد
ميريد مهمونى
فاز ميگيريد
ميرقصيد...
.
.
.
.
.
.
.
.

ینی .......خااااااااااااااااااک تو سرتون!
منم ببريد خب...
قول ميدم يه گوشه ساکت بشينم

T∂ بازدید : 23 شنبه 08 آذر 1393 نظرات ()

رساله توجیه المسائل ايرانيها

۱_غيبت… تو روشم ميگم.
۲_تهمت… همه ميگن!
۳_دروغ… مصلحتى!
۴_رشوه… شيرينى!
۵_ظلم… حقشه!
۶_مال حرام… پيش سه هزار ميليارد هیچه.
۷_ربا… همه ميخورن!
۸_نگاه به نامحرم… يه نظر حلاله!
۹_مجلس حرام… يک شب که هزار شب نميشه!
۱۰_بخل… اگه خدا ميخواست بهش ميداد!

T∂ بازدید : 16 پنجشنبه 06 آذر 1393 نظرات ()

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ تو کارتونه ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﺎ ﮐﺎﮐﺮﻭ ﺁﺳﺘﯿﻨﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ؟
.
.
.
.
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ؟؟
.
.
.
.
ﭼﻮﻥ همیشه ﺑﺎ ﻭﺿﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ
مسخره ام خودتونید

T∂ بازدید : 30 چهارشنبه 05 آذر 1393 نظرات ()

مردی نزد روانشناس رفت و از غم بزرگی که دردل داشت برای دکتر تعریف کرد.
دکترگفت: به سیرک شهر برو آنجا دلقکی هست، اینقدر تو را می خنداند که غمت یادت برود ...
مرد لبخند تلخی زد و گفت:
من همان دلقکم ...
.
.
.
دکتر گفت: به جهنم که همان دلقکی!
مرد گفت : برو بابا پول ویزیت دادم باید درمانم کنی!
دکتر گفت : برو دیوانه من فقط همونو بلد بودم دیگه درمانه دیگه ای بلد نیستم!
مرد گفت : پس سریع پولمو پس بده!
و دکتر پول دلقک را پس داد.

نکته داستان : آن مرد دروغ گفت و دلقک نبود ولی پول خود را پس گرفت و سپس به سراغ دلقک رفت , نامرد
!!!

T∂ بازدید : 28 یکشنبه 02 آذر 1393 نظرات ()

آﯾﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ ؟!

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ؟!

ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺑﺪﺭﺩ ﺑﺨﻮﺭ !!

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺴﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺸﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻪ ...!
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 1 :
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﯼ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﯼ ﻛﯿﺒﻮﺭﺩ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮﻥ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﯾﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺴﺖ ﺭﻭ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ :
ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﺸﻮ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻪ )ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺮﻩ!!!
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 2 :
ﺑﺮﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﻧﻮ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻠﯿﺲ 110 ﺩﺍﯾﻮﺭﺕ ﻛﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻃﺮﻑ (ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ) ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻪ...
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 3 :
ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ :
ﻣﺜﻼ ali :
  l tab l tab l tab
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ 8 ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻜﺴﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﺗﻘﺎﻝ ﺑﺪﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﯾﺪ (ﺭﻭﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ) ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ

ﺍﺱ ام اﺱ ﺑﻪﯾﺎﺭﻭ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪﺵ...
ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻢ ﺍﺳﻢ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﻤﻞ ﺯﯾﺮ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﻛﺎﺭ ﻣﯿﻜﻨﻪ ؟!
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﺩ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺣﺬﻓﺶ ﻛﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻮ ﯾﺎ ﻓﻠﺶ ﻛﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺬﻓﺶ ﻛﻨﻪ !!
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 4 :
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﻮ :
101090503010
ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺷﺎﺭﺯ ﻛﻨﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻃﻤﻊ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻪ !
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯿـــــــــــــــﻜﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﺷﺎﺭﮊ :
ﺑﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﯿﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺪﻭﺩﯼ 10 ﺗﻮﻣﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻋﺰﯾﺰﻣﻮﻥ!

.

.

.

ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟

T∂ بازدید : 15 دوشنبه 26 آبان 1393 نظرات ()

طرف كلا يه بار توی مهموني با دبه سركه واسش تنبک زدن اونم خونده.........!
حالا پست گذاشته : درگذشت همكار عزيزم مرتضی پاشایی را از طرف خودم و جامعۀ هنری تسلیت عرض میکنم!

 

یه همچین ملتی هستیم ما!

T∂ بازدید : 20 جمعه 23 آبان 1393 نظرات ()

 

یکی هست، که دیگه نیست...خداحافظ مرتضی

آروم و راحت بخواب، همیشه در قلب ما زنده خواهی ماند.

 

 

امروز صبح مرتضی پاشایی خواننده خوش صدا بر اثر ایست قلبی در سن ۳۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و مردم ایران را محزون کرد.

مرتضی چند وقتی بود که قهرمانانه با بیماری بی رحم سرطان مبارزه میکرد. او مهربان بود, محبوب بود و در مدتی کوتاه خودش را در قلب میلیونها ایرانی جا کرد.

جای خالیش هیچگاه پر نخواهد شد اما این تنها صداست که میماند.

این حادثه اسف بار را به خانواده پاشایی، دوستان و هواداران مرتضی تسلیت میگوییم.

 

برای سلامتی روح آن مرحوم صلواتی عنایت فرمایید.

 

T∂ بازدید : 19 پنجشنبه 15 آبان 1393 نظرات ()

ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ !!!!
ﺑﻪ ﺳﺮﺁﺳﺘﯿﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﺮﯼ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻌﻄﻠﺖ ﮐﻨﺪ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻋﯿﻨﮑﺶ ﮔﭽﯽ ﺳﺖ ﻭ ﯾﻘﻪ ﯼ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺪﺭﺕ ...
ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ...
ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﭼﺎﻕ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ...
ﺑﻪ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭﺩ ...
ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﮊﺍﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ...
ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺭﯾﺰ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ...
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ...
ﻧﺨﻨﺪ ...
ﻧﺨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﺳﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻨﺪ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ...
ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ...
ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ...
ﺟﺎﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...
ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺸﺎﻥ "ﺧﺪﺍ "ﺳﺖ، ﻧﺨﻨﺪ
...

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 536
 • کل نظرات : 41
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 4
 • باردید دیروز : 11
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 4
 • بازدید ماه : 15
 • بازدید سال : 15
 • بازدید کلی : 45,844
 • کدهای اختصاصی